Tio miljoner ​till digitalisering av kulturarv

Riksantikvarieämbetet fördelar nu drygt tio miljoner kronor till 19 museer runt om i Sverige för digitalisering av kulturarv. Bidraget till verksamheten Kulturarvs-IT ska användas till löner för arbetsledare för personer med funktionsnedsättning. Sammanlagt har 19 institutioner beviljats bidrag.

– Bidraget till Kulturarvs-IT är numera väletablerat och används allra mest till digitalisering av museernas stora fotografiska samlingar. De personer som deltar i verksamheten gör en stor insats för tillgängliggörandet av museernas kulturhistoriska skatter, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Syftet med bidraget är att öka tillgängligheten till museernas material samtidigt som det skapar arbetstillfällen för människor som har svårare att ta sig in i arbetslivet. I år har färre ansökningar inkommit. Blekinge läns museum, Västmanlands läns museum och Länsmuseet i Gävleborg har tidigare fått bidrag, men ingen ansökan har inkommit i år.

Riksantikvarieämbetet har i uppdrag av regeringen att varje år fördela bidrag till lönekostnader inom verksamheten Kulturarvs-IT. Bidraget ska göra det möjligt för regionala och kommunala institutioner inom musei- eller arkivsektorn att anställa en arbetsledare. Personen ska ansvara för minst fem anställda som ska ha till uppgift att digitalisera och bearbeta museisamlingar och arkivmaterial. Bidraget lämnas för ett år i sänder.

(2019-03-19)