Tyde den som kan

Upplandsmuseet
3 juni 2021 – 30 april 2023

Upplandsmuseet har öppnat en ny utställning om runor och runstenar. I Uppland finns flest runstenar i världen – cirka 1 300 stycken. De ger oss en spännande inblick i vikingarnas värld. Vem reste en runsten, varför och vad står det egentligen på dem?

Runorna är nordbornas äldsta skriftspråk och runstenarna är viktiga historiska källor till främst vikingatiden. Från slutet av 900-talet och under hela 1000-talet reste människor i Sverige minnesstenar med runinskrifter när någon släkting hade dött, men det finns runinskrifter som är långt äldre än så.

I utställningen kan besökaren bekanta sig med några av de mest intressanta runinskrifterna, se originalrunor, lära sig att tyda runor och resa en egen sten. Förhoppningen är också att väcka ett intresse hos museets besökare att själva såväl besöka som tyda runstenarna på plats i landskapet.

Upplandsmuseet har nyligen gjort en stor inventering där samtliga utomhus stående stenar i Uppsala län har besökts. Syftet har varit att få en bild av i vilket skick de befinner sig i för att bättre kunna ta hand om detta unika kulturarv.