Vad är ekonomisk historia?

Boken Vad är ekonomisk historia? är ett unikt nationellt projekt genom dess representation av författare från samtliga svenska lärosäten som undervisar i ekonomisk historia på alla utbildningsnivåer. Bokens 25 författare är också aktiva forskare och bidragen bygger på en stor samlad erfarenhet av aktuell svensk och internationell forskning inom ämnet.

Vad är ekonomisk historia? är en introducerande lärobok i ekonomisk historia som syftar till att väcka nyfikenhet för ämnet, samt visa på dess möjligheter som akademisk disciplin och tillämpad samhällsvetenskap. Boken visar hur ekonomisk-historiska perspektiv, teorier och metoder kan användas för att analysera olika utvecklingsförlopp med avgörande betydelse för samhällsutvecklingen då som nu.

Genom att använda olika verktyg ur de historiska och ekonomiska verktygslådorna vänder och vrider forskare inom ekonomisk historia på begrepp som tillväxt, industrialisering, resursfördelning, kapital och arbete. På detta sätt bidrar ämnet till vår förståelse av mänsklighetens långa historia, samtidigt som det också bidrar med nya perspektiv på vår egen samtid.

Boken består av tretton kapitel, de tre första kapitlen behandlar ämnets historia, teorier och metoder. De därpå följande kapitlen lyfter ett urval av de frågor som ekonomhistoriker arbetar med. Boken vänder sig, enligt förlaget, främst till universitets- och högskolestudenter på grundläggande nivå och fungerar utmärkt som en introduktion till ämnet.

Redaktörer är Lena Andersson-Skog, Oskar Broberg, Rodney Edvinsson, Kerstin Enflo och Kristina Lilja och kapitelförfattarna är Lars Ahnland, Lars Fredrik Andersson, Erik Bengtsson, Martin Dribe, Susanna Fellman, Ellen Hillbom, Ann Ighe, Astrid Kander, Tobias Karlsson, Magnus Lindmark, Malin Nilsson, Jan Ottosson, Paulina Rytkönen, Klas Rönnbäck, Maria Stanfors, Jonathan Svanlund, Anna Tegunimataka och Anders Ögren.

Andersson-Skog, Broberg, Edvinsson, Enflo & Lilja (redaktörer):
Vad är ekonomisk historia?
Studentlitteratur
Utkom 2020