Växjö, Kalmar och Smålands tidigaste urbanisering

Förtätningen av våra innerstäder under senare år har medfört att ett stort antal arkeologiska undersökningar gjorts och fortsatt kommer att behöva göras. Ny kunskap läggs regelbundet i dagen. Samtidigt pågår en omprövning av utgångspunkterna för förståelse och framställning av de äldre städerna och de tidiga urbaniseringsprocesserna.

Frågeställningar kring städernas ekonomiska, politiska och administrativa funktioner och betydelser är sedan lång tid väl etablerade. Numera står även frågor kring exempelvis invånarnas skiftande levnadsvillkor, formandet av sociala och kulturella praktiker, gestaltningar av byggd och obyggd miljö, relationer till omvärlden samt skapande a kollektiva identiteter i ökande grad på den arkeologiska agendan.

I boken Växjö, Kalmar och Smålands tidigaste urbanisering står Småland i centrum. Genom de senaste årens undersökningar i Växjö, Kalmar och på Kalmar slott har det skapats grunder för ett nytt kunskapsläge. I avsikt att ge bidrag till nya perspektiv diskuteras bakgrunder, förutsättningar, kontraster och variationer i landskapets tidiga urbanisering.

Mats Anglert & Stefan Larsson (redaktörer):
Växjö, Kalmar och Smålands tidigaste urbanisering
Arkeologerna
Utkom 2017