20 år av levande historia

Fredsdagen den 7 maj 1945. Foto ur Stadsmuseet i Stockholms samlingar

Fredsdagen den 7 maj 1945. Foto ur Stadsmuseet i Stockholms samlingar

Forum för levande historia fyllde 20 år den 1 juni. Myndigheten får också ett breddat uppdrag. Bland annat förstärks arbetet med att fördjupa kunskaperna om antisemitism, antiziganism och andra former av rasism och intolerans.

Forum för levande historia bildades 2003 efter en bred politisk överenskommelse och gemensam insikt om att lärdomar från Förintelsen måste tas till vara och förmedlas till kommande generationer. Många minns säkert boken …om detta må ni berätta… om Förintelsen i Europa 1933–1945 som skickades ut till över en miljon familjer i Sverige med barn i grundskolan. Boken var en del i en informationssatsning från regeringen som senare ledde till bildandet av Forum för levande historia.

Myndigheten fick i uppdrag att främja arbete för demokrati, mänskliga rättigheter och allas lika värde, med utgångspunkt i lärdomar från Förintelsen. Och från 2008 även informera om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten.

Under de 20 år som har gått har Forum för levande historia arbetat med att hålla minnet av Förintelsen levande och motarbetat de krafter som förnekar, förvanskar och förminskar Förintelsen. Ofta i samarbete med andra statliga och lokala aktörer liksom med forskare och det civila samhället. Många lärare och offentliganställda har erbjudits fortbildningar om Förintelsen, antisemitism, antiziganism och andra former av rasism. Mängder av skolklasser har besökt utställningarna och deltagit i våra workshoppar och utställningarna turnerar runt om i landet. Man har bjudit in till seminarier och samtal med forskare, författare och civilsamhället. Myndigheten har också kartlagt intolerans och antisemitiska attityder bland unga.

– Det är tydligt att vi och andra demokratiska aktörer; myndigheter, kommuner, civilsamhället och enskilda personer; tillsammans måste fortsätta att arbeta aktivt för vår demokrati, alla människors lika värde och ta ställning mot alla former av rasism och intolerans, säger Petra Mårselius, överintendent vid Forum för levande historia.

I samband med att Forum för levande historia fyller 20 år ger regeringen myndigheten ett utvidgat uppdrag. Det övergripande uppdraget att främja arbete för demokrati, mänskliga rättigheter och allas lika värde kvarstår. Men utöver att i detta arbete ta lärdom från Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten, ska man u även utgå från andra brott mot mänskligheten i historien. Uppdraget att fördjupa kunskaperna om antisemitism, antiziganism och andra former av rasism och intolerans förstärks.

– Vi är glada att regeringen breddar och förstärker Forum för levande historias uppdrag och arbetar nu för fullt för att utveckla verksamheten utifrån det nya uppdraget, säger Petra Mårselius.

(2023-06-17)

Se även Ny chef för Forum för levande historia (2022-06-08)