Boken Nippon återlämnas inte till Sverige

Nederländernas högsta domstol har gjort bedömningen att Riksantikvarieämbetets talan om återlämnande av den stulna boken Nippon är preskriberad. Därmed kommer boken inte att återlämnas till Sverige i enlighet med EU:s återlämnandedirektiv.

Boken stals från Kungliga biblioteket av den så kallade KB-mannen innan den år 2003 köptes av en nederländsk bokhandlare från ett auktionshus utomlands. Inköpspriset var 78 000 euro.

Riksantikvarieämbetet har sedan 2016 bedrivit en juridisk process för att boken ska återlämnas. Den nu aktuella domen är från Nederländernas Högsta domstol och det finns ingen ytterligare möjlighet att överklaga.

– Vi beklagar detta, men har lärt oss mycket under processens gång, bland annat att det är viktigt att agera enligt återlämnandedirektivet så fort någon statlig aktör får reda på var och hos vem ett olagligen utfört kulturföremål finns. Det är nämligen då man får räkna med att preskriptionstiden börjar löpa, säger verksjuristen Maria Barkin på Riksantikvarieämbetet.

Boken Nippon är skriven av Philipp Franz von Siebold och tryckt i Leyden 1852. Det är ett verk som är unikt och ytterst värdefullt både ur ekonomisk och kulturhistorisk synvinkel.

(2023-02-14)

Se även KB får inte tillbaka stulen bok (2021-04-13)