Järrestad – en bit av en rik bygd grävs ut

Tommarpsån i sydöstra Skåne skär genom ett rikt kulturlandskap. Här finns spår av tidiga jägare, stenåldersbönderna och deras megalitgravar, bronsåldershögar, hällristningar, rikt utstyrda järnåldersgravar, runstenar, tidig urbanisering m.m.

Under yngre järnålder blev Järrestad en viktig plats i bygden. Ortnamnet har man tolkat som ”Jarlens plats”. En jarl var en högättad person med en regional maktposition. Vid övergången till medeltid knöts titeln till höga ämbeten nära kungamakten.

I denna fornlämningsrika trakt ska väg 11 dras fram. Flera boplatser grävs ut av UV Syd. En av dessa ligger vid Järrestad och här har arkeologerna funnit en storgård. Den grävs ut under hösten 2000.

Redan provgrävningarna gav ett ovanligt rikt och stort material. Frågan är om det är jarlens gård man funnit. Grävningarna är inriktade på att belysa en storgårds etablering och utveckling under perioden 500–1100 e Kr.

(2000-08-18)