Keramik och porslin i Sverige genom 7 000 år är en populärvetenskaplig översikt som vänder sig till både universitet och allmänhet. Den är en kulturhistorisk och gränsöverskridande historisk skildring där även alla föremålstyper, tillverkning, teknik, användning med mera under olika perioder presenteras.

Boken spänner från tidig neolitikum till moderna tider. Keramiken skildras efter gängse perioder som knyter an till både tekniska och estetiska förändringar och moden, till exempel tyskt stengods under medeltiden, holländska fajanser under 1600-talet, Wedgwood och annan engelsk påverkan från 1700-talets slut.

De äldsta förhistoriska perioderna har sällan skildrats i relation till senare tider, till exempel medeltid och ”allmoge”-keramiken. Även kinesiskt porslin som ofta beställdes med ritningar från Sverige och hur det kinesiska porslinet och stengodset påverkat in i våra dagar har tagits med liksom avsnitt om kakel och kakelugnar, tekniskt porslin m.m. under olika skeden.

Modern konstkeramik och keramisk design skildras i två avsnitt. I ett avslutande kapitel förs ett resonemang kring vilka andra material keramiken ersatt och ersätts av i vår tid. Ett särskilt kapitel redovisar fabriker med signeringar. Boken är illustrerad med över 1200 bilder.

Bokens redaktör Bengt Nyström är fil.dr och museiman, och har skrivit en rad böcker om konsthantverk, senast Rörstrands serviser. Dekorer och modeller under 280 år. Författarna har alla arbetat med keramik och porslin i olika former, som arkeologer, på museer eller som keramiker och är alla experter inom sina områden.

Bengt Nyström (redaktör):
Keramik och porslin i Sverige genom 7000 år. Från trattbägare till fri keramik
Carlsson Bokförlag
Utkom 2015