Riksantikvarieämbetet har beslutat att peka ut Norrvikens trädgårdar i Båstad som riksintresse för kulturmiljövården.

– Norrvikens trädgårdar har spelat en framträdande roll som förebild för andra trädgårdsanläggningar i landet och är ett attraktivt besöksmål. Det är några av anledningarna till att vi väljer att peka ut området som riksintressant, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Norrvikens trädgårdar - nordtyska planteringen, dammen, och i bakgrunden havet. Källa: Wikimedia Commons
Norrvikens trädgårdar – nordtyska planteringen, dammen, och i bakgrunden havet.
Källa: Wikimedia Commons
 
Norrvikens trädgårdar med omgivningar bildar ett rekreationslandskap som präglats av internationella och nationella influenser såväl som lokala förutsättningar och traditioner. Riksintresset omfattar bebyggelse, parkmiljöer, fruktodlingar och stilträdgårdar vilka sammantaget återspeglar utvecklingen av sociala och estetiska ideal under mer än 100 år. Norrvikens trädgårdar har utgjort förebild för många av landets trädgårdsanläggningar och är sedan lång tid ett attraktivt besöksmål.
 
 
Områden av riksintresse är områden av nationell betydelse för olika samhällsintressen enligt miljöbalken. Kulturmiljövård är ett sådant samhällsintresse. Riksintressena är en tillgång för hela landet och får enligt miljöbalken inte påtagligt skadas. Syftet med bestämmelsen är att långsiktigt skydda för landet väsentliga värden som inte kan väntas bli tillräckligt beaktade utan stöd av en lag.