Forskare från Göteborgs universitet har under många år studerat stenålderssamhället i Västergötland. Sedan 2012 har forskarna genom nya analyser försökt förstå hur delar av stenåldersdieten såg ut genom arkeologiska undersökningar av en 5 000 år gammal boplats i Karleby utanför Falköping. Den här veckan fortsätter undersökningar där förhoppningen är att finna belägg för att åkrarna i trakten gödslades redan på stenåldern.

Genom detaljerade undersökningar har forskarna och arkeologerna Tony Axelsson och Karl-Göran Sjögren fått fram rester av spannmål och andra växter som genom olika analyser ger viktiga pusselbitar till förståelsen av hur sammansättningen av stenåldersmänniskornas kost såg ut.

Provgrävning i Karleby 2012. Foto: Göteborgs universitet
Provgrävning i Karleby 2012.
Foto: Göteborgs universitet.

– Ett första steg i våra undersökningar har varit att hitta så kallad makrofossil, det vill säga äldre växtdelar som sädeskorn eller ogräsfrön. En analys av materialet kan bidra till förståelsen av karaktären på stenåldersjordbruket och hur viktig odling var i relation till boskapsskötseln, säger Tony Axelsson.

Ett annat delmål med undersökningarna har varit att samla in djurbensmaterial – helt enkelt 5 000 år gamla matrester. Forskarna vet att det på platsen finns benrester från boskap (nöt, svin och får).

– Genom att studera halten av olika isotoper i benen kan vi bland annat få reda på i vilka områden djuren är uppvuxna och därigenom få svar på vilket sätt kreaturen ingick i utbytesnätverk, säger Karl-Göran Sjögren.

De första analysresultaten av spannmålskornen är nu klara och förutom att forskarna kunnat konstatera att det odlats både korn och vete på platsen, har de funnit förhöjda värden av isotopen N15 (Kväve 15). De förhöjda värdena kan indikera att man gödslat åkrarna kring Karleby för redan

– Vi kommer nu fortsätta våra undersökningar både i fält och i laboratoriet och hoppas finna ytterligare makrofossil, helst i form av ogräsfrön som kan hjälpa oss att belägga misstankarna om gödsling, då vilken typ av ogräs som växer i en åker är beroende av om den gödslas eller exempelvis svedjas, säger Tony Axelsson.

Undersökningarna kommer att pågå i tre perioder under 2013 och startade den 15 april. Arbetet leds av fil.dr Tony Axelsson och docent Karl-Göran Sjögren vid institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet. I den första perioden kommer 30 studenter att delta i undersökningen.