Utredning: Sverige bör bygga ett Förintelsemuseum

Sverige bör skapa ett museum om Förintelsen som ska förmedla kunskap och forskning om Förintelsen som historiskt skeende och att lyfta fram berättelser från överlevande med anknytning till Sverige. Det föreslås i betänkandet ”Sveriges museum om Förintelsen”.

I juli 2019 tillsatte regeringen utredningen ”Ett museum om Förintelsen” med syfte att lämna förslag om hur ett museum för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen ska inrättas. Nu är utredningen klar och i går lämnade utredningen sitt betänkande till kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

− Förintelsen och brotten mot mänskligheten under andra världskriget får aldrig falla i glömska. Därför ska ett nytt museum om Förintelsen inrättas i Sverige. Snart finns inga överlevande kvar som kan sprida vittnesmål om de fasansfulla brotten. Det är vår skyldighet som samhälle att föra deras berättelser vidare till kommande generationer, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP).

− Nu kommer utredningsförslagen att remitteras så snabbt som möjligt, så att alla berörda parter ska få möjlighet att lämna sina synpunkter innan regeringen tar ställning till förslagen, säger Lind.

Utredningens huvudförslag är att museet inrättas i form av en ny, fristående myndighet med en styrelse. Som alternativ bedömer utredningen att museet kan inrättas inom en befintlig museimyndighet, exempelvis Sveriges försvarshistoriska museer eller Statens historiska museer, eller inom Forum för levande historia, givet att den myndigheten omorganiseras och ges ett uppdrag i enlighet med utredningens förslag. Utredningen föreslår därtill att en ny museibyggnad uppförs.

Enligt utredningens förslag ska museets inriktning vara att utveckla och förmedla kunskap och forskning om Förintelsen som historiskt skeende och att lyfta fram berättelser från överlevande med anknytning till Sverige. Utredningen menar att Förintelsen bör behandlas i en bred historisk kontext och att olika grupper som föll offer för nazismen ska uppmärksammas. Samtidigt menar utredningen att Sveriges agerande i relation till Förintelsen och Nazityskland bör belysas på ett fördjupat och problematiserande sätt.

Vidare föreslår utredningen att museet tillsammans med ett eller flera lärosäten gemensamt finansierar en forskningsmiljö och inrättandet av en professur. Regeringen kommer nu att skicka ut betänkandet på remiss. Det går att läsa på regeringens hemsida.

Etnologen Birgitta Svensson har varit särskild utredare om Förintelsemuseet. Hon är professor i etnologi vid Stockholms universitet och har tidigare bland annat varit ständig sekreterare i Kungliga Vitterhetsakademien.

Länsmuseernas samarbetsråd tycker att förslaget är feltänkt.

 – Minnet av Förintelsen bör hållas levande och uppmärksammas i hela landet. Ett nytt centralt museum i exempelvis Stockholm blir dels mycket kostsamt, dels så riskerar museets viktiga uppdrag att aldrig kunna uppnås. Ska kunskapen om förintelsen öka krävs det utställningar och pedagogiskt museiarbete i hela landet. Länsmuseerna föreslår istället att staten ger ett anslag och uppdraget till landets 24 länsmuseer att bedriva verksamheten, säger Jonas Hellberg, ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd.

(2020-04-16)

Se även Regeringen går vidare med museum om Förintelsen (2019-09-05)