Rosersbergs slott

Rosersbergs slott i Uppland är internationellt uppmärksammat för sina unikt väl bevarade inredningar i nyklassicism. Ändå är Rosersberg kanske det kungliga lustslott som förblivit mest okänt för en större allmänhet. Slottet upphörde att vara bostad för den kungliga familjen 1860 och kom efter det att främst tjäna som militär utbildningsplats. I den nya boken tecknas för första gången slottets samlade historia från 1600-talet fram till idag.

Rosersberg blev kungligt slott först 1762 när det ställdes till hertig Karls disposition. Byggherre till det äldsta Rosersberg var greve Gabriel Bengtsson Oxenstierna som 1634 påbörjade slottsbygget. Vid 1600-talets slut omvandlades det gamla renässansslottet till en praktfull anläggning i fransk-italiensk barockklassicism efter ritningar av Nicodemus Tessin d.y. På 1770-talet genomgick slottet en första ombyggnad för hertig Karl och hertiginnan Hedvig Elisabet Charlotta, genomförd under ledning av arkitekten Jean Eric Rehn.

De interiörer vi möter på dagens Rosersberg har emellertid Gustaf af Silléns som upphovsman, som i nära samarbete med hertigen själv gestaltade det tidiga 1800-talets strängare nyklassicistiska ideal. Nu tillkom konselj- och audiensrum, bibliotek och tavelgalleri – alla de rumsfunktioner man kunde begära av ett kungligt lustslott. De utsökta inredningarna och den rika textila utsmyckningen har några av tidens skickligaste hantverkare som upphovsmän. Hertig Karls engagemang i frimurarnas verksamhet avtecknar sig också på Rosersberg, i såväl inredningarnas rika symbolspråk som parkens nu försvunna paviljonger och eremitage.

I boken ges en utförlig presentation av Rosersbergs slott – dess byggnadshistoria, inredningar, samlingar och trädgård. Nya perspektiv på slottets inredningshistoria, parkanläggningen, hovlivet under Karl XIII:s och Karl XIV Johans tid samt den militära epoken presenteras av några av våra främsta experter. I nytagna fotografier av Lennart Durehed med ett stort bildmaterial bestående av ritningar, kartor och historiska framställningar förmedlas en rik och mångskiftande bild av ett av vårt lands främsta byggnadsverk.

Rosersbergs slott är det fjärde bandet i bokverket De Kungliga Slotten. Tidigare utgivna är Kina slott, Rosendals slott och Drottningholms slott del 1.

Ursula Sjöberg (huvudredaktör) & Lennart Durehed (foto):
Rosersbergs slott
Byggförlaget i samarbete med Kungl. Hovstaterna och Statens fastighetsverk
Utkom i april 2005