Socialhistoria har under de senaste decennierna vuxit fram som ett stort och mångfacetterat område. Boken Kontroll, makt och omsorg presenterar en översikt av den socialhistoriska utvecklingen under perioden från omkring 1780 till 1940.

I bokens första del behandlas perioden fram till 1870, då agrarsamhället genomgick stora förändringar. I den andra delen beskrivs industrialismens samhälle med framväxten av folkhem och välfärdsstat. Författaren lägger särskild vikt vid att diskutera skilda typer av sociala problem och hur samhället på olika sätt försökt lösa dessa.

Boken vänder sig enligt förlaget till historiestudenter på grundnivå samt till studenter på samhällsvetenskapliga utbildningar som vill få en bakgrund till hur dagens svenska socialpolitik vuxit fram.

Roddy Nilsson är fil.dr i historia och forskare vid Centrum för kulturforskning vid Växjö universitet.

Roddy Nilsson:
Kontroll, makt och omsorg. Sociala problem och socialpolitik i Sverige 1780-1940
Studentlitteratur
345 sidor, häftad.
Utkom 2003.