Under 1800-talets andra hälft genomgick Sverige en snabb omvandling. Näringarna släpptes fria och en rask industrialisering och urbanisering tog vid. Nationalismen bredde ut sig samtidigt som en massutvandring skedde till Amerika. Inom politiken fick kungamakten träda tillbaka och fyraståndsriksdagen avskaffades. I stället gjorde parlamentarismen sitt segertåg, även om vägen till rösträtt för alla ännu var lång och konfliktfylld.

Det moderna genombrottet är den sjunde av åtta delar i Signums svenska kulturhistoria, som skall föra fram till idag. Ett femtontal författare behandlar bland annat tidens politik, press, järnvägsbyggande och kommunikationer, industrialisering, stadsplanering, slang och den sociala frågan.

Första delen av Signums svenska kulturhistoria var Medeltiden, som utkom 2004. Den följdes av Renässansen och Stormaktstiden 2005, Frihetstiden 2006, Gustavianska tiden 2007 och Karl Johantiden tidigare i år.

Jakob Christensson (red):
Signums svenska kulturhistoria. Det moderna genombrottet
Bokförlaget Signum
Utkom 2008