Flyttningar var vanligt förekommande i det förindustriella samhället – 1800-talsmänniskan verkar ha flyttat ungefär lika ofta som vi gör i dag. Den stora skillnaden mellan dagens samhälle och det förindustriella jordbrukssamhället ligger inte i flyttningarnas omfattning, utan i att man flyttade över betydligt kortare avstånd.

Liv och rörelse visar på den centrala roll som familjen och hushållet spelade för beslutet att flytta, liksom betydelsen av flyttningarna för hushållets funktion som produktions- och konsumtionsenhet i det förindustriella samhället.

Det område i västra Skåne som undersökts i boken uppvisar en omfattande geografisk rörlighet under 1800-talet. Speciellt var tjänstefolket mycket rörligt och flyttade ofta varje år, men även efter giftermål och barnafödande flyttade man med hela sin familj, även om det naturligtvis inte skedde lika ofta som tidigare.

Martin Dribe är fil.dr och verksam vid Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet.

Martin Dribe:
Liv och rörelse. Familj och flyttningar i 1800-talets svenska bondesamhälle
Gidlunds förlag
188 sidor, inbunden.
Utkom i december 2003