Bokens titel anspelar på den franske Annaleshistorikern Fernand Braudels berömda ”Medelhavet och medelhavsvärlden på Filip II:s tid” där han visar hur havet har varit det sammanhållande elementet i Medelhavsländernas historia. På samma sätt använder Kristian Gerner och Klas-Göran Karlsson havet som utgångspunkt när de här skriver Östersjöländernas historia.

Europas stora ödesfrågor under 1900-talet satte Östersjöregionen i världspolitikens centrum: de båda världskrigen, nazismen, kommunismen och senast den europeiska integrationen. Men efter andra världskriget handlade den offentliga debatten mer om Västeuropa och USA och den tredje världen. Östersjöområdet hamnade i periferin. Omkring 1990 skedde dock en plötslig förändring. Östersjöområdet kom tillbaka i dagspolitiken och blev föremål för betydande politiskt, ekonomiskt och kulturellt intresse. Man blev medveten om att det fanns en gemensam historia att bygga vidare på. Problemet var att de sydöstra och östra delarnas historia hade fallit i glömska.

Författarna tar här ett nytt grepp på Östersjöområdet och dess historia och belyser hur samspelet mellan havet, strandområdena och områdena utanför Östersjösfären har fungerat och förändrats genom seklen. Kungar, stater och politik ställs i bakgrunden och tonvikten läggs i stället vid de dynamiska elementen: kontakterna, kommunikationerna och kulturspridningen.

Författarna visar hur naturförhållanden och djupkulturella strukturer såväl som ekonomiska och ideologiska processer och dramatiska händelser har präglat människors liv och öde i Östersjöområdet. Konflikter, kamp och krig har präglat denna historia. De lyfter också fram hur historien har tolkats och brukats av Östersjöområdets aktörer. Historiska fakta och myter har format omvärldsbilder som i sin tur bidragit till att förändra maktrelationer och levnadsförhållanden i hela regionen.

Kristian Gerner är professor i östeuropeisk kultur och historia vid Uppsala universitet. Han har under många år skrivit om Ryssland och Östeuropa och givit ut ett flertal böcker, senast Centraleuropas historia (1997).

Klas-Göran Karlsson är professor i historia vid Lunds universitet och har forskat kring och skrivit om etniska konflikter och migration i Östeuropa. Hans senaste bok var Historia som vapen (1999).

Kristian Gerner & Klas-Göran Karlsson:
Nordens Medelhav. Östersjöområdet som historia, myt och projekt
Natur och Kultur
336 sidor, inbunden.
Utkom 2002.