Släktforska i polis- och fängelsearkiv

Fängelser, hospital, sinnessjukhus, barnhem och alkoholistanstalter är exempel på institutioner där tusentals och åter tusentals människor under de senaste århundradenas historia tillbringat längre eller kortare perioder i sina liv.

För den person- och släkthistoriskt intresserade utgör de arkiv som dessa inrättningar lämnat efter sig en guldgruva som i många fall kan hjälpa till att rekonstruera förfädernas levnadsförlopp.

En del av dem blev av ett oblitt öde hänvisade till ett liv med sjukdomar och handikapp och kanske till en livslång tillvaro på någon institution. Andra tillbringade endast en kort tid eller en viss period i livet som inlåsta. Många bröt mot samhällets lagar och fick för detta plikta med långa tider i fängelse. Ytterligare andra var de prostituerade kvinnor som tvingades till vistelse på kurhus eller tvångsarbetsanstalt.

I boken Inlåsta presenteras olika institutionsarkiv med tips och exempel på vilka uppgifter som kan hittas i dessa. Vid sidan av olika typer av institutionsarkiv tar ett särskilt kapitel upp forskning i polisiära arkiv.

Men boken har inte enbart personhistoriska ambitioner. Den syftar också till att ge bild av hur livet inom dessa ofta tämligen slutna institutioner gestaltade sig för de intagna och i vilket historiskt sammanhang detta ska förstås. Hur såg vardagen ut? Hur togs de omhand och hur behandlades de inom de institutioner där de vistades?

Inlåsta. Släktforska i polis-, fängelse- och anstaltsarkiv är Sveriges Släktforskarförbunds tjugoförsta handbok. Tidigare i år utkom Kyrkoforska. Släktforska i kyrkliga dokument och minnesmärken.

Roddy Nilsson är professor i historia vid Göteborgs universitet. Hans forskning har framförallt rört sig inom områdena historisk kriminologi, kriminalpolitik och sociala problem. Han har tidigare utkommit med bland annat Inspärrad. Röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra anstalter 1850–1992 och Ilska, desperation och lömska försåt. Våldsamma kvinnor i 1800-talets Sverige.

Roddy Nilsson:
Inlåsta. Släktforska i polis-, fängelse- och anstaltsarkiv
Sveriges Släktforskarförbund
Utkom 2020