Medeltidens härold är den första boken på svenska om de män som utformade riddarnas märken – vapensköldarna. Här beskrivs ingående hur häroldernas arbetsfält utvecklades från 1100-talet fram till medeltidens slut, som också innebar ett slut för härolden som hovämbetsman.

Boken är uppdelad i tio kapitel som vart och ett behandlar en gren av häroldens arbete. Fokus ligger på hur härolderna verkade i Skandinavien. För att ge läsaren en förståelse för deras verksamhet ges därför parallella förklaringar av hur det var i Tyskland, Frankrike och England.

Medeltidens härold är en populärvetenskaplig version av Jesper Wasling akademisk D-uppsats Det senmedeltida häroldsämbetet i Norden. Den inledande metoddiskussionen är borttagen och manuset har fått en ny disposition men noterna och litteraturförteckningen finns kvar. Den nya versionen har också tagit hänsyn till ny litteratur på området.

Jesper Wasling är journalist, historiker, heraldiker och styrelsemedlem i Svenska Heraldiska Föreningen. Han har tidigare skrivit Heraldiken i Sverige tillsammans med Magnus Bäckmark och var redaktör samt huvudförfattare för Heraldik för nybörjare.

Medeltidens härold är nummer två i Svenska Heraldiska Föreningens skriftserie.

Jesper Wasling:
Medeltidens härold. Diplomat, konferencier och arkivarie
Svenska Heraldiska Föreningen
Utkom 2008