Strömsholms slott i Västmanland tillhör det fåtal kungliga lustslott som kontinuerligt varit i kunglig disposition alltsedan Vasatiden. Femte bandet i bokverket De Kungliga Slotten sammanfattar och förmedlar Strömsholms omväxlande och intressanta historia.

Den gula slottsbyggnaden med sina paviljongliknande hörntorn och kupolaktiga tornhuv uppfördes på initiativ av riksänkedrottning Hedvig Eleonora på platsen för det stenhus som Gustav Vasa på 1550-talet låtit bygga på en holme i Kolbäcksån. Den nya slotts-byggnaden stod till det yttre färdig omkring 1680 och liksom på Drottningholm var det arkitekten Nicodemus Tessin d.ä. som stod för utformningen av såväl slottet som den storslagna lustträdgården – en tydlig manifestation av den pfalziska dynastin.

Under frihetstiden och det tidiga gustavianska skedet inreddes delar av slottsbyggnaden, men det beboddes sparsamt av de kungliga som endast kom på tillfälliga besök. De jakt- och naturintresserade regenterna Karl XI och Karl XII vistades gärna på Strömsholm och ägnade slottets stuteri och jaktmarker stort intresse – om detta vittnar bland annat samlingen av karolinskt djurmåleri – men något utvecklat kungliga hovliv förekom aldrig här under 1700-talet.

Under 1800-talet minskade Strömsholm än mer i betydelse som kunglig bostad och det beslutades då att Arméns rid- och körskola skulle inrättas på platsen och även disponera lokaler i slottet. Med ridskolan följde en ökad bebyggelse i slottsområdet och stallar, ridhus, bostäder och undervisningslokaler uppfördes på Malmen – en högklassig samling byggnader från 1800-talets senare hälft. Arméns ridskola lades ned 1968 och byggnaderna används idag för civil verksamhet.

Traditionen lever dock vidare och hästintresse för än idag många besökare till Strömsholm, där såväl byggnaden och trädgården har genomgått restaureringar som syftat till att lyfta fram slottets äldsta historia men även till att modernisera anläggningen och anpassa den till nya uppgifter – som museum och minnesmärke över den kungliga epoken på Strömsholm.

I boken ges en utförlig presentation av Strömsholms slott – dess byggnadshistoria, inredningar, samlingar och trädgård. Nya perspektiv på slottets tillkomst- och restaureringshistoria, anläggningens funktion och den karolinska tidens hovliv presenteras av några av våra främsta experter. Boken innehåller nytagna fotografier av Dick Norberg och ett stort bildmaterial bestående av ritningar, kartor och historiska framställningar.

Strömsholms slott är det femte bandet i bokverket De Kungliga Slotten. Tidigare utgivna är Kina slott, Rosendals slott, Drottningholms slott del 1 och Rosersbergs slott.

Eva-Lena Karlsson och Rebecka Millhagen (huvudredaktörer):
Strömsholms slott
Byggförlaget
Utkom i november 2005