Böcker

Drömmar och vardagsliv i köket under 1900-talet

Köket brukar kallas hemmets hjärta. Det är platsen för hemmatillvarons mest basala sysslor, som matlagning, ätande och vardagligt familjeliv. Boken Köket är resultat av en seminarieserie om kökets historia som bedrivits vid Nordiska museet. Utifrån museets samlingar av föremål, litteratur och arkivalier har elva forskare undersökt köksrummets förändring från 1870-talet fram till vår egen tid.

Omsorg om fattiga barn i Göteborg 1800–1850

Fattiga barn är ofta osynliga i historieskrivningen. Doktor Dubb dikterar är en undersökning av hur man i Göteborg från sekelskiftet 1800 och femtio år framåt under växlande konjunkturer och i skuggan av en samtida livlig rikspolitisk fattigdomsdebatt försökte rent praktiskt hjälpa, omhänderta och fostra fattiga barn med syftet att rädda dem undan svält och tiggeri.

Reklam och propaganda i Sverige på 1930-talet

I denna bok undersöks reklamen som påverkansform och hur den relaterade till andra former av påverkan i Sverige under 1930-talet; ett decennium under mellankrigstiden, klämt mellan depression och krigshot, men också en tid av utveckling av näringsliv och reklam.

Människor och makter i Gamla Uppsala

Historien om Gamla Uppsala har alltid handlat om sveakungar, hednatempel och offerfester. Men när ett järnvägsspår skulle byggas hittade arkeologer tillfälle ett hundratal hittills okända hus, gravar och offerplatser som satte in Gamla Uppsala i ett större historiskt sammanhang.

400 års minnesbilder ur arkiven

Den 16 oktober 1618 inrättades Riksarkivet genom en kansliordning skriven av Axel Oxenstierna. Riksarkivets årsbok 2018 visar upp 400 års arkivhistoria genom att de enskilda årtalen illustreras med bilder och korta texter som visar källornas rikedom.

Vin & Sprit 1917–2008

Det statliga monopolbolaget Vin & Sprit var under större delen av 1900-talet det enda bolag i Sverige som fick tillverka, importera och distribuera rusdrycker. Under senare delen av 1900-talet lyckades bolaget genomföra en enastående resa på en internationell marknad – med Absolut Vodka som motor.

Romska liv och platser

I Romska liv och platser möter vi svenska romer som har levt i läger och en mängd romska platser som avslöjar ett dolt kulturlandskap i Stockholm. Boken bygger på levnadshistoriska intervjuer med svenska romer, äldre kartmaterial, fotografier, reportage och ett omfattande arkivmaterial.

Perspektiv på Nyköpings äldsta historia

Den nya köpingen resultatet av de storskaliga arkeologiska undersökningar inom kvarteret Åkroken i Nyköping 2010–2011. De välbevarade bebyggelselämningarna och de tusentals föremålsfynden som tillvaratogs berättar om liv och livsvillkor för generationer av Nyköpingsbor under medeltid och nyare tid.

Agda Rössel – från banvaktstugan till FN-skrapan

Agda Rössel var fel. Fel samhällsklass, fel utbildning, fel kön. När hon utnämndes till världens första kvinnliga FN-ambassadör 1958 blev det upprorsstämning på UD, debatt i riksdagen och smutskastning i pressen. Trots motvinden, och ett privatliv präglat av tragik, arbetade Rössel framgångsrikt för Sverige i decennier.

Birgit Nilsson – från Västra Karup till Metropolitan

Birgit Nilsson var en av 1900-talets mest uppburna operasångerskor. Hon hade en unik röst, var omskriven, omsusad och världsvan. Detta är den första biografin om Birgit Nilsson på svenska och den ges ut med anledning av att det i år är hundra år sedan hon föddes. Det är en personligt skriven bok om en hårt arbetande sångerska, skriven av en närstående vän, elev och kollega.

Arkeologi på Gotland 2

De senaste tjugo åren har det skett mycket ny forskning och en mängd arkeologiska undersökningar på Gotland. Under en tredagarskonferens hösten 2016 bjöd Campus Gotland in forskare från hela landet som bedrivit eller bedriver forskning på gotländskt arkeologiskt och osteologiskt material. Konferensens presentationer finns nu i publikationen Arkeologi på Gotland 2. Tillbakablickar och nya forskningsrön.

Bergslagens vapenindustri under 1900-talet

I boken Det svarta järnet beskriver forskare hur järnhanteringen i Bergslagsregionen har legat till grund för svensk vapenindustri under 1900-talet och har bidragit till Sveriges välfärd. Här fanns en stor produktion av vapen, ammunition och sprängmedel – produkter som sen exporterades över hela världen.

Bemålade kyrktak i Göteborgs stift 1697–1812

Västsveriges bemålade kyrktaksvalv är unika i sitt slag. När kyrkorna rustades upp i slutet av 1600-talet och under 1700-talet, byggdes trävalv över kyrkorummen, som gav fantastiska ytor som kunde prydas med oljemålningar. I Mellan himmel och helvete har för första gången samtliga bevarade tak i Göte­borgs stift dokumenterats, beskrivits och analyserats.

Släktforskarens lilla faktabok 3

Hur många emigrerade på 1800-talet? Vad kostade det att hyra en lägenhet 1945? Vad hade en jordbruksarbetare i lön 1898? Hur många satt i fängelse i slutet av 1800-talet och vilka är de vanligaste tilltalsnamnen i dag? Släktforskarens lilla faktabok 3 har precis som sina föregångare en blandning av tabeller och texter.

En biografi om Gudrun Schyman

Sedan Gudrun Schyman valdes till partiledare för Vänsterpartiet 1993 har hon synts överallt och orsakat otaliga rubriker, om allt från rejvfester till talibantal och pengabränning. Biografin Det gäller livet följer Schyman från åren i folkrörelser och bokstavsvänstern, via Vänsterpartiet till Feministiskt initiativ.

Vaskverket i Johannesborg

Bland djupa skogar i Närke slumrar minnet av en storindustri. Men Koboltruschen i Sydnärke är ett relativt okänt fenomen. Den väckte drömmar och skapade förmögenheter men underbart var kort. Snart vände konjunkturerna och kapitalet sökte nya vägar. Kvar fanns gruvhål, byggnader och minnen.

Hårdast bland de hårda – en kavalleriofficer i fält

När Sverige gav sig in i trettioåriga kriget utgjorde de finska ryttarna över hälften av Sveriges nationella kavalleri. I denna bok står kavalleriofficeren Johan Henriksson Jägerhorn i centrum. Han deltog i otaliga större och mindre strider och ledde sina ryttare till seger i slagen vid Wittstock 1636 och Breitenfeld 1642. Men tre år senare stupade han för en kula vid Rendsburg.

Om svenska judars liv i skuggan av Förintelsen

Det finns mängder av böcker om svenska antisemiter, fascister och rasbiologer, men ytterst få om hur det var att leva som svensk jude när nazisterna lade stora delar av Europa under sig.

Guide för historiska studier

Metodkunskaper är nödvändiga för att både skriva, läsa och förstå vetenskaplig text. För att kunna få fram och ta del av information i historiska källor krävs både kvalitativa och kvantitativa metoder av olika slag. Den här grundboken har därför ett brett anslag och presenterar ett flertal praktiska tillvägagångssätt inom historiska studier.

Adelcrantz och kärleken till konsterna

Carl Fredrik Adelcrantz var en av de centrala kulturpersonligheterna i svenskt 1700-tal. En ledande arkitekt, hovman och grundare av Konstakademien. Han har ritat några av våra finaste byggnader såsom Kina slott, Drottningholmsteatern och Gustav III:s operahus.

Annonser

Boken Norrköpings gatunamn
Kontorsmaterial till lågpris -
bl a kuvert, pärmar, kopieringspapper

STS Alpresor Tidningar om historia & vetenskap

Nyhetsbrev

Just nu prenumererar 3837 personer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Dagens datum

  • Den 21 juni 1971 valdes Thorbjörn Fälldin till ny ordförande för Centerpartiet efter Gunnar Hedlund.