Det svenska spelmonopolet förpassas till historien

Spelmarknaden i Sverige har alltid varit reglerad. Startskottet för organiserade spel under tillsyn av staten gick år 1934 då AB Tipstjänst grundades. Sedan dess har staten haft monopol på att erbjuda majoriteten av olika spel om pengar, däribland tippning, lottospel och på senare tid också casino och poker. De fåtal speltyper som idag inte erbjuds av staten via Svenska Spel och ATG, såsom exempelvis Postkodlotteriet, verkar under tidsbegränsade och villkorade tillstånd.

Frågan om monopolets vara eller icke vara har debatterats ända sedan 1930-talet. Fram till för ett par år sedan har dock inga regeringar velat utreda frågan. Allt förändrades när regeringen i juni 2017 uppdrog åt en särskild utredare att föreslå åtgärder för en ”långsiktigt hållbar spelreglering”. Utredningen har sedermera utmynnat i en proposition (2017/18:220) som förväntas klubbas under det andra kvartalet 2018. Den nya spellagen föreslås träda i kraft 1 januari 2019. Det mest centrala i lagen är att man öppnar upp en stor del av spelmarknaden för konkurrens, samtidigt som ett licenssystem införs. Detta gäller också aktörer som erbjuder spel online för svenska spelare, vilket gör att även utländska spelbolag kan ansöka om en licens i Sverige.

Lindman-domen – uppluckring av monopolet

Den 13 november 2003 gjorde EG-domstolen ett historiskt mycket viktigt ställningstagande när man meddelade dom i det så kallade Lindman-målet. Domstolen beslutade att ett medlemsland inte har rätt att beskatta spelvinster från ett annat EU-land om landet samtidigt inte beskattar vinster från spel som bedrivs lagligt i medlemslandet.

Genom Lindman-domen klargjorde EG-domstolen lagligheten i att från ett annat EU-land erbjuda spel mot svenska spelare, och detta dessutom utan krav på att spelarna ska betala skatt på vinster. Domen utgjorde ett startskott för den utveckling för både poker, casino och betting som har varit smått explosionsartad de senaste åren.

Utländska spelbolag har 25% av spelmarknaden

För omkring ett decennium sedan var de så kallade aktörerna utan svenskt tillstånd fortfarande ganska få. Deras omsättning var mycket blygsam i jämförelse med monopolets dito. Sedan dess har utvecklingen gått fort och de utländska bolagen har successivt tagit en allt större del av kakan. I Lotteriinspektionens statistik för 2017 kan utläsas att utländska aktörer stod för 25% av spelmarknaden sett till omsättning. Denna siffra trumfas endast av Svenska Spel med 40%.

Skatter och hållbart spelande

Svenska Spels produkter och övriga spelprodukter som erbjuds med licens i Sverige ger betydande skatteintäkter till statskassan. Med den ständigt ökande marknadsandelen för utländska spelbolag minskar givetvis skattebasen, och det är ett av skälen till att regeringen under 2017 valde att tillsätta en särskild utredare. I propositionen föreslås att utländska spelbolag ska betala 18% i skatt på sina vinster på licenspliktigt spel.

Ett annat argument för att skapa en ny lagstiftning för att reglera spelmarknaden handlar om hållbart spelande. De spelbolag som verkar från utlandet, såsom exempelvis Malta och Gibraltar, står idag helt utanför svenska statens kontroll. Lotteriinspektionen har ingen möjlighet att kontrollera frågor kring ansvarsfullt spelande och marknadsföring. Att spel om pengar i Sverige ska ske på ett sunt och hållbart sätt har varit en grundbult i hela idén med ett svenskt spelmonopol, och med den nya lagstiftningen vill regeringen säkra att samma regler gäller för alla aktörer som erbjuder spel i Sverige. Det är, enligt propositionen, en fråga om såväl folkhälsa som konsumentskydd.

Omregleringen gäller inte alla spel

Omregleringen/konkurrensutsättningen av spelmarknaden gäller inte alla spel om pengar. Svenska Spel kommer fortfarande att ha ensamrätt till vissa speltyper. Dessa är dock ganska få, och egentligen handlar det bara om spel på Casino Cosmopol och spel på Vegas-automater. För i princip alla övriga speltyper kommer marknaden från och med den 1 januari 2019 vara helt liberaliserad. I och med detta blir också det svenska spelmonopolet historia, samtidigt som spelmarknaden går in i ett helt nytt skede.